International Electronic Journal of Mathematics Education

International Electronic Journal of Mathematics Education Indexed in ESCI

Search Results

Keyword: vocational training

Research Article
Management of Students’ Training in Conditions of Social Partnership
Elina I. Nikonova, Natalia V. Mamitova, Alfiya M. Ishmuradova, Sergey A. Yakovlev, Galina S. Dulina, Natalya T. Kolesnik
https://doi.org/10.29333/iejme/595
International Electronic Journal of Mathematics Education, Volume 12, Issue 1, pp. 25-34
Research Article
Practical Recommendations on the Organization of Pedagogical Monitoring in Institutions of Vocational Education
Ruslan A. Kutuev, Nikolay A. Mashkin, Olga G. Yevgrafova, Alexander V. Morozov, Anna N. Zakharova, Viktor T. Parkhaev
https://doi.org/10.29333/iejme/593
International Electronic Journal of Mathematics Education, Volume 12, Issue 1, pp. 3-13
Research Article
Experimental Study of the Effectiveness of College Students’ Vocational Training in Conditions of Social Partnership
Aida V. Kiryakova, Aleksandr N. Tretiakov, Vadim V. Kolga, Olga F. Piralova, Bika B. Dzhamalova
https://doi.org/10.29333/iejme/345
International Electronic Journal of Mathematics Education, Volume 11, Issue 3, pp. 457-466
Research Article
Management of Students’ Vocational Training in Conditions of Social Partnership between the University and Industry
Svetlana G. Kashina, Alexey D. Chudnovskiy, Natalia S. Aleksandrova, Igor V. Shamov, Maria A. Borovaya
https://doi.org/10.29333/iejme/344
International Electronic Journal of Mathematics Education, Volume 11, Issue 3, pp. 447-456