International Electronic Journal of Mathematics Education

International Electronic Journal of Mathematics Education Indexed in ESCI

Volume 12, Issue 1, January 2017

Research Article
Practical Recommendations on the Organization of Pedagogical Monitoring in Institutions of Vocational Education
Ruslan A. Kutuev, Nikolay A. Mashkin, Olga G. Yevgrafova, Alexander V. Morozov, Anna N. Zakharova, Viktor T. Parkhaev
https://doi.org/10.29333/iejme/593
International Electronic Journal of Mathematics Education, Volume 12, Issue 1, pp. 3-13
Research Article
Psycho-Pedagogical Conditions of Professional Culture Development of a University Professor
Marina B. Kozhanova, Natalia V. Svechnikova, Guliya N. Akhmetzyanova, Elena N. Kondrashova, Natalia L. Maksimova, Zhanna A. Zakharova
https://doi.org/10.29333/iejme/594
International Electronic Journal of Mathematics Education, Volume 12, Issue 1, pp. 15-23
Research Article
Management of Students’ Training in Conditions of Social Partnership
Elina I. Nikonova, Natalia V. Mamitova, Alfiya M. Ishmuradova, Sergey A. Yakovlev, Galina S. Dulina, Natalya T. Kolesnik
https://doi.org/10.29333/iejme/595
International Electronic Journal of Mathematics Education, Volume 12, Issue 1, pp. 25-34
Research Article
Practical Advice for Teaching of University Students the Mechanisms of Self-Government of Safe Behavior
Rashad A. Kurbanov, Ramin Afad oglu Gurbanov, Asiya M. Belyalova, Elvira V. Maksimova, Irina A. Leonteva, Ivan A. Sharonov
https://doi.org/10.29333/iejme/596
International Electronic Journal of Mathematics Education, Volume 12, Issue 1, pp. 35-42
Research Article
Students’ Tolerant Behavior Formation Mechanisms
Artem E. Islamov, Ilya M. Rassolov, Svetlana A. Petunova, Aleksey P. Albov, Inna V. Zaikina, Tatiana I. Shulga
https://doi.org/10.29333/iejme/597
International Electronic Journal of Mathematics Education, Volume 12, Issue 1, pp. 43-50
Research Article
Preventive Pedagogy: Methods of Research University Students’ Readiness Formation for a Healthy Lifestyle
Ludmila Yu. Grudtsina, Anna V. Filippova, Elena V. Makarova, Diana L. Kondratyuk, Vladimir E. Usanov, Sergey V. Molchanov
https://doi.org/10.29333/iejme/598
International Electronic Journal of Mathematics Education, Volume 12, Issue 1, pp. 51-58
Research Article
Practical Solutions to Foreign Language Training Courses Implemented Using Distance Learning Tools
Aleksei Yu. Alipichev, Svetlana N. Khalevina, Anna A. Trubcheninova, Anna N. Fedulova
https://doi.org/10.29333/iejme/599
International Electronic Journal of Mathematics Education, Volume 12, Issue 1, pp. 59-68
Research Article
Trends and Challenges in Development of Continuing Vocational Education and Training in Russia
Olga V. Borisova, Dinara G. Vasbieva, Natalya I. Malykh, Sergey A. Vasnev, Nadezhda N. Vasneva
https://doi.org/10.29333/iejme/600
International Electronic Journal of Mathematics Education, Volume 12, Issue 1, pp. 69-78
Research Article
Individual Educational Paths of Students’ Cognitive Activity Development
Vladimir V. Yepaneshnikov, Vladimir I. Kurdyumov, Larisa E. Zotova, Marina U. Kraeva, Natalya I. Besedkina, Olesya G. Filipenkova
https://doi.org/10.29333/iejme/601
International Electronic Journal of Mathematics Education, Volume 12, Issue 1, pp. 79-87
Research Article
Mathematics really generates anxiety? Empirical Study in middle school students
Arturo Córdova-Rangel, Milka E. Escalera-Chavez, Samanta Briones Gasca
https://doi.org/10.29333/iejme/602
International Electronic Journal of Mathematics Education, Volume 12, Issue 1, pp. 88-97