Keyword: educational results

1 article found.

Research Article

Estimation of Educational Results of the Bachelor’s Programme Students

Zhanna Smirnova, Olga Vaganova, Sophia Shevchenko, Anna Khizhnaya, Marina Ogorodova, Marina Gladkova

INT ELECT J MATH ED, 2016, Volume 11, Issue 10, 3469-3475