Keyword: adaptive education technologies

1 article found.

Research Article

Adaptive Education Technologies to Train Russian Teachers to Use E-learning

Elizabeth Afanasyevna Barakhsanova, Vasily Mikhaylovich Savvinov, Mikhail Semenovich Prokopyev, Elena Zotikovna Vlasova, Ilya Borisovich Gosudarev

INT ELECT J MATH ED, 2016, Volume 11, Issue 10, 3447-3456