Keyword: Imitation methods

1 article found.

Research Article

Imitation Methods in Teaching Decision-Making to Students of Medical Faculties

Kseniya V. Pyrkova, Tatyana V. Ryabova

INT ELECT J MATH ED, 2016, Volume 11, Issue 4, 539-548