Keyword: Engineering education

2 articles found.

Research Article

Innovative Components in the Educational Strategy of Training the Modern Graduates

Svetlana V. Barabanova, Rozalina V. Shagieva, Svetlana S. Gorokhova, Olga V. Popova, Artemiy A. Rozhnov, Anna V. Popova

INT ELECT J MATH ED, 2016, Volume 11, Issue 9, 3329-3338

Research Article

Modern Digital Manufacturing Technical Support Centers

Sergey B. Egorov, Alexey V. Kapitanov, Vladimir G. Mitrofanov, Leonid E. Shvartsburg, Natalia A. Ivanova, Sergey A. Ryabov

INT ELECT J MATH ED, 2016, Volume 11, Issue 7, 2213-2225