International Electronic Journal of Mathematics Education

Search Results

Keyword: Engineering education

Research Article
Innovative Components in the Educational Strategy of Training the Modern Graduates
Svetlana V. Barabanova, Rozalina V. Shagieva, Svetlana S. Gorokhova, Olga V. Popova, Artemiy A. Rozhnov, Anna V. Popova

International Electronic Journal of Mathematics Education, Volume 11, Issue 9 , pp. 3329-3338
Research Article
Modern Digital Manufacturing Technical Support Centers
Sergey B. Egorov, Alexey V. Kapitanov, Vladimir G. Mitrofanov, Leonid E. Shvartsburg, Natalia A. Ivanova, Sergey A. Ryabov

International Electronic Journal of Mathematics Education, Volume 11, Issue 7 , pp. 2213-2225